Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z postanowieniami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
    Do zadań Urzędu, należy wykonywanie zadań samorządu Powiatu Szczecineckiego z zakresu:
1)    opracowania oraz realizacji programów promocji zatrudnienia i wspierania lokalnego rynku pracy,
2)    pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy,
3)    inicjowania, organizowania i finansowania usług rynku pracy,
4)    inicjowania, wdrażania i finansowania instrumentów rynku pracy,
5)    wdrażania i finansowania instrumentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich,
6)    realizacji świadczeń dla bezrobotnych,
7)    rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
8)    realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zadań wynikających z prawa do swobodnego przepływu pracowników państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób.
    W celu realizacji zadań określonych ustawą oraz innymi przepisami prawa Urząd
współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, powiatową radą rynku pracy,
organizacjami pracodawców, pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy
celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami
partnerstwa lokalnego, organizacjami społecznymi i organizacjami działającymi w sprawach
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
ul. Koszalińska 91, 
78-400 Szczecinek
tel: +48 94 37 28 880
fax: +48 94 37 53 950
 https://szczecinek.praca.gov.pl/
e-mail: szsc@praca.gov.pl