Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu - realizujemy zadania zapisane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do podstawowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu należy:

  • rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
  • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
  •  inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług oraz instrumentów rynku pracy;
  • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
  • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
  • realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Katedralna 46-48,

78-100 Kołobrzeg

tel. 943 52 41 33 wew. 117

tel. kom. 698 664 506

https://kolobrzeg.praca.gov.pl/