1 września 2015 r. oficjalnie powołano Zachodniopomorską Sieć Biur Karier (ZSBK), zrzeszającą w swoich strukturach biura karier następujących uczelni z województwa zachodniopomorskiego:

 • Akademii Morskiej w Szczecinie,
 • Akademii Sztuki w Szczecinie,
 • Politechniki Koszalińskiej,
 • Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum,
 • Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie,
 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie,
 • Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,
 • Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie,
 • Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie,
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Biura Karier działające przy zachodniopomorskich uczelniach wyższych zadeklarowały wolę współpracy w ramach ZSBK. Działania na rzecz podpisania porozumienia oraz nieformalna współpraca trwa już od grudnia 2014 r.

Celem Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier jest:
a.    Wzajemna współpraca i rozwój Biur Karier oraz uczelnianych instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
b.    Wymiana informacji na temat realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego.
c.    Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne Biura zrzeszone w ZSBK.
d.    Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym województwa zachodniopomorskiego.
e.    Realizowanie wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.

ZSBK na co dzień prowadzić będzie działania w następujących obszarach:
a.    Promocji i informacji
b.    Programów Unii Europejskiej
c.    Publikacji
d.    Szkoleń
e.    Współpracy z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Biura zrzeszone w ZSBK spośród swojego grona wybierają Biuro Integrujące, które przez dany rok kalendarzowy jest odpowiedzialne za gromadzenie, przekazywanie oraz upowszechnianie informacji dotyczących przedsięwzięć organizowanych przez poszczególne Biura oraz Uczelnie, na których funkcjonują, jak również realizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, fundacje czy władze lokalne, a dotyczące rynku pracy i poradnictwa zawodowego.

Podczas pierwszego inicjującego spotkania reprezentanci Biur Karier uzgodnili, że w pierwszym roku funkcjonowania ZSBK od 1.09.2015 do 1.09.2016 r. rolę Biura Integrującego pełni Akademickie Biuro Karier  Uniwersytetu Szczecińskiego.

Osoby zainteresowane współpracą z Zachodniopomorską Siecią Biur Karier zapraszamy do kontaktu (abk@univ.szczecin.pl, 91 444 37 03).