Służbę Więzienną tworzą ludzie. Ludzie, którzy zdecydowali się poświęcić dużą część swojego życia drugiemu człowiekowi. Ludzie, którzy swoje cele zawodowe utożsamiają z misją formacji, w której służą.

Misja – podstawowy manifest określający filozofię działania każdej instytucji, wyznacza cel uzasadniający istnienie formacji. Misję Służby Więziennej określają trzy proste stwierdzenia: ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności, resocjalizacja skazanych. To również credo, jakie przyświeca każdemu funkcjonariuszowi Służby Więziennej podczas pełnienia swoich obowiązków. Zapewnienie bezpieczeństwa to dla Służby Więziennej cel nadrzędny. Nic nie jest ważniejsze od ludzkiego zdrowia i życia. Dlatego chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw przebywającymi w więzieniach. Zapewniamy porządek i ład w jednostkach penitencjarnych, ale to również my zabezpieczamy prawidłowy tok postępowania karnego prowadzonego wobec osób tymczasowo aresztowanych. Dbając o bezpieczeństwo, nie zapominamy, że miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy innych. Dlatego zapewniamy osobom przebywającym w więzieniach humanitarne warunki bytowe, poszanowanie ich godności i przestrzeganie przysługujących im praw. Dbamy również o to, by osoby pozostające pod naszym nadzorem miały zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną i religijną – stosownie do deklarowanego wyznania. Resocjalizacja to trzeci element naszej misji. Każdego dnia podejmujemy się jednego z najtrudniejszych zadań, jakie przed nimi postawiono – zmiany ludzkich osobowości. Nigdy nie zapominamy, że każda kara dobiega końca. Organizując zatrudnienie, zapewniając edukację, poddając osadzonych specjalistycznej terapii przygotowujemy ich do życia „po więzieniu”. Życia bez przestępstwa.

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

75-950 Koszalin, ul. Młyńska 69

tel. 94 31 82 361, fax 94 343 00 53,

 email: oisw_koszalin@sw.gov.pl