Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, który istnieje od 1991 r. i działa na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki PFRON przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie;

Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych na umowę o pracę osób niepełnosprawnych w kwotach do pełnego etatu: 450, 00 zł na osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności, 1125,00 zł na osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności a dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 1800,00 zł. Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono:

  • chorobę psychiczną (02-P),
  • upośledzenie umysłowe (01-U),
  • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
  • epilepsję (06-E) oraz
  • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.


Część środków finansowych PFRON – wspierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne - dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego i wojewódzkiego.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Zachodniopomorski

70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 33

Telefon: 91 35 09 700

Email: szczecin@pfron.org.pl

www.pfron.org.pl