Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Tworzą ją  funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Do wykonywania swoich obowiązków policjanci przygotowują się w policyjnych szkołach i ośrodkach szkolenia. Policyjne kadry zasilają coraz lepiej wykształceni młodzi ludzie.

Wymogi formalne, jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji -
zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.  poz. 1782):

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, od dnia 1 września 2017 mogą osobiście składać dokumenty w komórkach ds. kadr i szkolenia Komend Miejskich Policji, jak i Komend Powiatowych Policji lub jak dotychczas, w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolska 47.

 

Komenda Miejska Policji w Koszalinie
ul. Słowackiego 11
75-001 Koszalin
tel. 94 342 94 81
email: rzecznik.koszalin@sc.policja.gov.pl
www.koszalin.policja.gov.pl